VacatureRaad van toezicht

Vacature raad van toezicht

In verband met het vertrek van een lid van de raad van toezicht van de stichting Rotterdam Topsport met het profiel “Topsport” nodigt de raad van toezicht van de Stichting Rotterdam Topsport kandidaten die zich herkennen in onderstaand profiel uit om te solliciteren naar de positie van lid van onze raad.

De raad van toezicht bestaat op dit moment nog uit 7 leden en is op zoek naar een nieuw lid dat vanuit gedegen (top)sport inzicht de raad wil komen versterken. Met ingang van 2020 zal de raad uit minimaal 5 leden gaan bestaan.

De raad van toezicht heeft naast zijn toezichthoudende taak nadrukkelijk de opdracht gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het Bestuur. Vanuit uw expertise denkt u actief en creatief mee met het belang van de (top)sport programma’s van de Stichting Rotterdam Topsport voor ogen. U doet dit vanuit een innovatieve en marktgerichte benadering, bij voorkeur vanuit uw ervaring en/of bekendheid met de (top)sport.

Het nieuwe lid wordt benoemd door de zittende raad van toezicht voor een zittingstermijn van vier jaar. Leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad vergadert 4/5 keer per jaar.

Het profiel
Algemene kwaliteiten van leden van de Raad van Toezicht:

 • Affiniteit met (top)sport, gezondheid, onderwijs en met de maatschappelijke rol van (top)sport in het algemeen.
 • Affiniteit met Rotterdam en met de Rotterdamse (top)sport.
 • Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het (Rotterdamse) bedrijfsleven, maatschappelijk leven in het algemeen en overheden, dat hij/zij met een daarop gebaseerde inbreng kan functioneren in de raad.
 • Gevoel hebben voor de politieke omgeving waarin Rotterdam Topsport functioneert.
 • In staat zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van toezicht. In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Rotterdam Topsport tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • In staat zijn om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van Rotterdam Topsport te voorzien.
 • De besluitvormende verantwoordelijkheden van de raad van toezicht met de juiste competenties en verantwoordelijkheid te nemen.

Specifieke kwaliteiten m.b.t. het profiel “Topsport”

 • HBO werk -en denkniveau met aantoonbare ervaring met de lokale en (inter)nationale (top)sportwereld.
 • Kennis van de topsport, topsportbeleid en topsportorganisaties.
 • Beschikkend over competenties op het gebied van visieontwikkeling inzake topsportprogramma’s en sportevenementen.
 • Beschikken over een eigen, in dit kader relevant, netwerk.
 • Kennis van bestuurlijke processen in gesubsidieerde instellingen is een pré.

Over Rotterdam Topsport
Rotterdam Topsport is een organisatie die namens de gemeente Rotterdam het Topsportbeleid van Rotterdam mede uitvoert. Zij wordt door de gemeente Rotterdam gesubsidieerd en ondersteund middels sponsoring van bijna 100 bedrijven. Onze doelstelling is kort en krachtig om de topsportinfrastructuur van Rotterdam te optimaliseren. We doen dat middels het (laten) organiseren van Topsportevenementen, het ondersteunen van regionale talentencentra en topsportverenigingen en in Metropool verband samen te werken met Den Haag en Dordrecht om vorm te geven aan een Centrum voor Topsport en Onderwijs. Topsport is onderdeel van een breed sportbeleid dat de gemeente Rotterdam samen met Rotterdam Topsport en vele andere stakeholders heeft vastgesteld.

Procedure
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter de heer dr. J.C.G. Stam (hans.stam48@gmail.com) telefoonnummer 06-20445225.

Uw sollicitatie kunt u t/m 20 november 2019 per mail sturen naar de heer Peter Blangé, directeur bestuurder, blange@rotterdamtopsport.nl t.a.v. de heer Hans Stam, voorzitter van de stichting.

Uw sollicitatie dient vergezeld te gaan van een motivatiebrief en CV.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 48.
Deze functie is onbezoldigd.