Ons Team

Raad van Toezicht

De stichting Rotterdam Topsport kent een Raad van Toezicht, die uit de volgende leden bestaat:

De heer R.W.A. Schoonderwoerd RA (voorzitter)
De heer R. van der Eijk (vicevoorzitter)
Mevrouw M. Gravesteijn-Baans
Mevrouw D. Gravenstijn
De heer S. de Langen

Deze leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. Zij zijn tevens adviseur en klankbord voor de directeur/bestuurder. De statutaire taken bestaan onder andere uit het goedkeuren van de begroting en het bestuursverslag inclusief de jaarrekening. De voorzitter wordt gekozen uit eigen geleding. Eén lid wordt voorgedragen door het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Rotterdam. De overige leden worden geworven middels een publieke wervingsprocedure. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

_VD18820_RVT verkleind.jpg